Axonal damage

Neurodegeneration 3

Reference:

Einstein O, Grigoriadis N, Mizrachi-Kol R, Reinhartz E, Polyzoidou E, Lavon I, Milonas I, Karussis D, Abramsky O, Ben-Hur T (2006) Transplanted neural precursor cells reduce brain inflammation to attenuate chronic experimental autoimmune encephalomyelitis. Exp Neurol 198(2):275-284